Biden, G20 Liderler Zirvesi’ni değerlendirdi: Çin ve Rusya devlet başkanları gelmediği için hayal kırıklığı yaşadım

Biden, G20 Liderler Zirvesi’ni değerlendirdi: Çin ve Rusya devlet başkanları gelmediği için hayal kırıklığı yaşadım

İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıl
FLAŞ HABER:
Ana Sayfa Son Dakika 28 Ekim 2021 34 Görüntüleme

İlimiz Kavakbıçkı Köyü Basılanyatak İsale Hattı ve Aydınpınar Köyü İçme Suyu Depo Yapım İşi

DÜZCE (Habermetre) – İHALE İLANI

T. C.

DÜZCE İLİ

MERKEZ İLÇESİ

KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI

İlimiz KAVAKBIÇKI KÖYÜ BASILANYATAK İSALE HATTI VE AYDINPINAR KÖYÜ İÇME SUYU DEPO YAPIM İŞİ 28. 04. 2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

1- İdareye İlişkin Bilgiler:

1. 1- İş sahibi İdarenin;

a) Adı: Düzce İli Merkez İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı

b) Adresi: Camikebir Mah. İstanbul Cad. F Blok Zemin Kat Düzce Valiliği 81100 DÜZCE

c) Telefon numarası: 0380 523 41 84

d) Faks numarası: 0380 524 54 08

e) Elektronik posta adresi: [email protected] com

f) İlgili personelinin adı, soyadı/unvanı: Şükrü Emre ESEN Birlik Müdürü.

1. 2- İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve telefondan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

2- İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler:

2. 1. İhale konusu işin;

a) Adı: Kavakbıçkı Köyü Basılanyatak İsale Hattı ve Aydınpınar Köyü İçme Suyu Depo Yapım İşi

b) Niteliği ve Türü: İçme Suyu İsale Hattı ve Depo Yapım İşi (Anahtar Teslim Götürü bedel)

c) Yapılacağı Yer: Kavakbıçkı ve Aydınpınar Köyleri/ DÜZCE

3- İhaleye İlişkin Bilgiler:

İhaleye ilişkin bilgiler;

a) İhale usulü: 28. 04. 2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

b) İhalenin yapılacağı yer: Camikebir Mah. İstanbul Cad. Düzce Valiliği Toplantı Salonu Kat: 2

c) İhale tarihi: 03. 11. 2021 Çarşamba günü

d) İhale saati : 15: 00

4- İhale konusu işe başlama ve işi bitirme tarihi:

a) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin yapıldığı tebliğ tarihinden itibaren 5 gün içinde yer

teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

b) İşin bitiş tarihi : Yer tesliminden itibaren 120 takvim günüdür.

5- İhale dokümanının nerede görüleceği ve hangi bedelle alınacağı:

5. 1. İhale dokümanını istekliler idarenin belirtilen adresinde görebilirler.

5. 2. İhale dokümanını satın almak isteyenler 500, 00. -TL (BeşYüzTürkLirası) dosya bedelini Düzce İli Merkez İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığına ait Ziraat Bankası Düzce Şubesinde bulunan TR04 0001 0000 5411 9621 0150 02 Iban nolu hesabına yatırabileceklerdir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6- Tekliflerin Sunulacağı Yer, Son Teklif Verme Tarih ve Saati:

6. 1- Tekliflerin sunulacağı yer, son teklif verme tarih ve saati;

a) Tekliflerin sunulacağı yer: Camikebir Mah. İstanbul Cad. F Blok Zemin Kat Düzce Valiliği Düzce İli Merkez İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı Bürosu

b) Son teklif verme tarihi : 03. 11. 2021

c) Son Teklif verme saati : 15: 00

6. 2- Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar istekli, kanuni temsilcileri ve tüzel kişilerde temsile yetkili kişiler tarafından komisyon başkanlığına verilecek, ihale süresince teklif vermeye yetkili kişi veya kanuni temsilcisi ihalede hazır bulunacaktır. Kanuni temsilciye ait noter tasdikli vekaletname ve imza beyannamesi ihale dosyasında bulunacaktır. Posta ile veya iadeli taahhütlü teklif verilmeyecektir. Bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6. 3- İdareye verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.

7- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

7. 1- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri sırasıyla teklif dosyasında sunmaları gerekir. Aşağıda belirtilen belgeleri teklif dosyasında sunmayanlar ihale dışı bırakılacaktır.

7. 1. 1. Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi.

7. 1. 2. Mevzuat gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkar odası veya ilgili meslek odası belgesinin aslı veya aslı idarece görülmüştür kaşe ve imzalı kopyası;

71. 2. 1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslı idarece görülmüştür kaşe ve imzalı kopyası;

7. 1. 2. 2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgesinin aslı veya aslı idarece görülmüştür kaşe ve imzalı kopyası;

7. 1. 2. 3. Bağlı bulunduğu odadan ihale durum belgelerin aslı veya aslı idarece görülmüştür kaşe imzalı kopyası

7. 1. 3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.

7. 1. 3. 1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

7. 1. 3. 2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler veya bu hususları gösteren belgeleri ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

7. 1. 4. Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair son teklif verme tarihinden en fazla 15(onbeş) öncesine kadar düzenlenmiş ilgili SGK Müdürlüğü’nden veya elektronik ortamda alınmış belgenin aslı.

7. 1. 5. Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair son teklif verme tarihinden en fazla 15(onbeş) öncesine kadar düzenlenmiş, ilgili Vergi Dairesinden veya elektronik ortamda alınmış belgenin aslı.

7. 1. 6. İdari şartnamenin ilgili maddesinde yer alan teklif mektubu .

7. 1. 7. İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Düzce İli Merkez İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığına ait Ziraat Bankası Düzce Şubesinde bulunan TR04 0001 0000 5411 9621 0150 02 Iban nolu hesabına yatırıldığını gösteren makbuzlar.

7. 1. 8. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslı idarece görülmüştür kaşe ve imzalı kopyası;

7. 1. 9. İş ortaklığı kabul edilmeyecektir.

7. 1. 10. Bu Şartnamenin 9 ve 10 uncu maddelerinden sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname.

7. 1. 11. İhale dokümanının satın alındığına dair belgenin aslı verilecektir. İhale dokümanını satın almayanlar ihaleye giremezler.

7. 2- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

İsteklinin ihale konusu işi yerine getirebilmesi için gerekli olan nitelikli teknik personeli iş yerinde bulunduracağını taahhüt eder.

7. 3- İsteklinin ihale konusu işi yerine getirebilmesi için işin süresi boyunca gerekli olan nitelik ve sayıda makine, araç ve teçhizatı iş yerinde bulundurmayı taahhüt eder.

7. 4. 1- İsteklinin Son 10 (on) yıl içinde, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %50’si oranında gerçekleştirdiği veya %50’si oranında denetlediği ve yahut yönettiği İdarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin %50 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi, İş deneyim belgelerinin aslı veya aslı idarece görülmüştür kaşe ve imzalı kopyası verilmek zorundadır.

7. 4. 2. İş deneyim belgesi yerine mezuniyet belgelerini-diplomalarını sunmak suretiyle ihaleye girecek olanların ihale konusu işe denk sayılacak mühendislik bölümleri; inşaat mühendisi ve çevre mühendisidir.

7. 5. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

7. 5. 1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ de yer alan AIII . Grup ve AIV Grup birlikte değerlendirilecektir.

7. 5. 2. Ayrıca Yapım İşleri Benzer İş Grupları Ek-1’de yer alan listedeki işlerin bünyesinde olan ancak, yapının bir parçası olarak tek başına ihale edilecek olan işler için benzer iş belirlemesi yapılırken, ihale konusu iş ve/veya işlere ilişkin iş deneyim belgeleri sunulabileceği gibi ihale konusu işi de içeren iş deneyim belgelerini de sunabilirler. İhale konusu işe ilişkin iş deneyim belgesi yerine ihale konusu işi de içeren bir iş deneyim belgesi sunulduğu ve ihale konusu iş tutarının iş deneyim belgesi üzerinden tespit edilemediği hallerde, ihale konusu iş tutarının tespit edilebileceği bilgi ve belgelerin de başvuru veya teklif kapsamında sunulması zorunludur.

8. Tekliflerin hangi tarih ve saatte verileceği:

8. 1. Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar istekli, kanuni temsilcileri ve tüzel kişilerde temsile yetkili kişiler tarafından komisyon başkanlığına verilecek, ihale süresince teklif vermeye yetkili kişi veya kanuni temsilcisi ihalede hazır bulunacaktır. Kanuni temsilciye ait noter tasdikli vekaletname ve imza beyannamesi ihale dosyasında bulunacaktır. Posta ile veya iadeli taahhütlü teklif verilemez. Bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

8. 2- İdareye verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.

9. Teklif fiyata dahil giderler.

9. 1. Mevzuat gereği ödenmesi gereken tüm vergi, resim ve harçlar dahildir.

10-İstekliler teklif edilen bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

12- İstekliler tekliflerini, anahtar teslim götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerinde ihale kalan istekli ile anahtar teslim götürü bedel teklif fiyatı üzerinden sözleşme düzenlenecektir

13- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır.

14-Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremez.

15- İhale metninde veya idari şartnamede belirtilmeyen hususlarda ihale dokümanında bulunan sözleşme ve teknik şartnamedeki maddeler geçerlidir.

16. Birliğimizin ihalesi 28. 04. 2007 Tarih ve 25506 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği’ne göre yapılacaktır. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir…./10/2021

KÖYLEREHİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

bahçe dekorasyonu evde ek gelir eskişehir haber sondakika haberleri magazin haberleri seo sorgulama site analiz seo analiz google sıra bulucu backlink sorgulama sunucu tarama çekiliş çekiliş sitesi Who is html kod şifreleme seo hacklink hacklink satış hacklink panel youtube video indir instagram video indir facebook video indir wso shell php shell hacklink hacklink panel hızlı seo hacklink seo nedir wso shell
tatlı tarifipasta tarifialexa sorguspam skoru sorgulamayemek tarifi alyemek tarifiyemek tariflerispam skoru öğrenalexa sorgulamahacklink satışbacklinkseo araclarısite analizseo analizbacklink albacklink satışhacklinkçorlu escortçerkezköy escortsivas escorterzurum escorthatay escortizmir escortmanisa escorturfa escortsakarya escortbalikesir escorttekirdag escorttrabzon escortsamsun escortordu escortmugla escortmersin escortmaras escortmalatya escortkocaeli escortkayseri escortmardin escortkonya escortaydin escortbursa escorteskisehir escortdenizli escortdiyarbakir escortantep escortankara escortadana escortvan escortmersin escortantalya escortdenizli escortankara escortcialis fiyatcialis fiyatlarıcialis 20 mgviagra fiyatıcialis 100 mgviagra kremcialis 5 mgviagra fiyatviagra 100 mgcialis satışcialiscialis sipariştuzla escortkocaeli escorthaber 24haber24sisli bayan escortbacklink satışmakale programımeme küçültmebacklink altepeören escortbesiktaş escortizmir escorthacklink satışsisli escortbase64 encodewho isphp encodec99 shellc99 shellbacklink sorgulamahacklink panelbacklink satışhacklinkhacklink satışhacklink seogoogle sıra buluculitespeed bypass shellphp shellmozrankwebroot shellbypass shelllitespeed bypass shelllogsuz shell indirc99 shellGameloopworld newsr57 shellseo analysisindoxploit shellc99 shellwso shellkadına özeltatto girlsinstagram takipçi hilesikadın newswso shelloyun indirhtml kod şifrelemeseo newssite hız testibacklink salespubg hile alinstagram takipçi hilesisite analysisgoogle newsserver scanseo analysissite speed testhacklink panelsunucu taramawordpress themesçekiliş sitesiizmir escorteskişehir escortşirinevler escortataşehir escortbahçeşehir escortistanbul escortkurtköy escorttaksim escortbeylikdüzü escortbursa escortdenizli escortavcılar escortgorukle escortbursa escort bayanadana escortcanlı bahisadana eskortbedava bonusdeneme bonusu30 tl bonus veren bahis sitelerihoşgeldin bonusuhoşgeldin bonusu veren bahis siteleribahis siteleribahiskaçak iddaacanlı bahisTürkçe Bahis Şirketlerikayseri escorteryaman escortbedava bonusdeneme bonusubursa escortankara escortgaziantep escorteskişehir escortinstagram takipci hilesismm panelsinstagram takipci satın alinstagram takipci hilesiinstagram takipci hilesiinstagram free followersinstagram beğeni hilesismm panelinstagram takipci hilesiinstagram followers freeinstagram Followersinstagram free followersinstagram free likesinstagram unfollow freeinstagram takipci hilesiAnkara rus escortAnkara escort kızlarEscort eryamanankara escort bayanankara escortÇankaya escort bayanKeçiören escort bayanEtlik escort bayanEscort sincanEtlik escortantalya escortKeçiören Escortescort ankaraEryaman escort bayanankara escort bayanSincan escortKızılay escort bayanEryaman escortescort ankaraankara escort bayanKızılay escortÇankaya escortankara escortSincan escort bayanEscort antalyaankara escortantalya escortankara escortescort ankaraEscort antalyaEscort ankaraantalya escort bayanankara escort bayanantalya escort bayanankara escortankara escort bayanEscort ankaracialis fiyatıbeylikdüzü escortbeylikdüzü escortsamsun escortmalatya escortantalya escortkonya escortyozgat escortbeylikdüzü escortkayseri escortbodrum escortafyon escortalanya escorteskişehir escortbursa escortmanisa escortbursa escortsakarya escortkonya escortnevşehir escorttekirdağ escortbursa escortdiyarbakır escortsinop escortkıbrıs escortısparta escortgümüşhane escortadana escortbursa escortelazığ escortniğde escortkayseri escortgaziantep escortzonguldak escortordu escortşanlıurfa escortsamsun escortzonguldak escortmersin escortvan escorttrabzon escortantalya escortkütahya escorthatay escortedirne escortgiresun escortsivas escortniğde escortkıbrıs escortyalova escortmalatya escorterzurum escortgaziantep escortdiyarbakır escorttekirdağ escortrize escortkastamonu escorthatay escorterzincan escortadana escortşanlıurfa escortmanisa escortvan escorttrabzon escorterzurum escortartvin escortçeşme escortbodrum escortordu escortmardin escortçanakkale escortmarmaris escortdidim escortkastamonu escortelazığ escortbolu escortafyon escortkuşadası escortrize escortalanya escortgiresun escortbolu escortkütahya escortsinop escortsakarya escorteskişehir escortkars escortedirne escortuşak escortmardin escortısparta escortsivas escortyozgat escortyalova escortnevşehir escorterzincan escortartvin escortsakarya escortkayseri escortantalya escortistanbul escortbursa escortağrı escortadıyamanescortamasya escortafyon escortaydın escortadana escortbartın escortardahan escortaksaray escortbalıkesir escortartvin escortbatman escortbayburt escortçanakkale escortbolu escortbingöl escortburdur escortbilecik escortbitlis escortçankırı escortçorum escortdenizli escorterzincan escortgiresun escortdüzce escorterzurum escortedirne escortelazığ escortdiyarbakır escortgümüşhane escortısparta escortkırklareli escortkastamonu escortkocaeli escortkırşehir escortkilis escorthatay escortkonya escortmaraş escortığdır escortkırıkkale escortkarabük escortkars escortmalatya escortkütahya escortnevşehir escortmuğla escortniğde escortmuş escortmardin escortmanisa escortordu escortrize escortsinop escorturfa escorttekirdağ escortsamsun escortsiirt escortsivas escortosmaniye escortşırnak escorttokat escorttrabzon escortyalova escortyozgat escortkıbrıs escortzonguldak escortuşak escortzeytinburnu escortküçükçekmece escortpendik escorttunceli escortesenyurt escortbeşiktaş escortümraniye escortsarıyer escortüsküdar escortbeyoğlu escorttuzla escortbağcılar escortfatih escortbeykoz escortesenler escortarnavutköy escortsancaktepe escortmecidiyeköy escorterotik film izleetiler escortgaziosmanpaşa escortortaköy escortşişli escortkartal escortbaşakşehir escortkağıthane escorteyüp escortbahçelievler escortlevent escorthalkalı escortbebek escortkadıköy escortçekmeköy escortbayrampaşa escortnişantaşı escortkozyatağı escortbakırköy escortbüyükçekmece escortataköy escortiçerenköy escortbostancı escortankara escortamasya escorterenköy escortadıyaman escortadana escortafyon escortaksaray escortağrı escortseosunucu taramaTanıtım Yazısıseo sorgulaseo sorgulamaankara rus escortşişli escortbeylikdüzü escortbahçeşehir escortetiler escortavcılar escortmecidiyeköy escorttaksim escortesenyurt escortkonuşanlar izleyenimahalle escortulus escorttunalı escorttandoğan escortsıhhıye escortsincan escortofise gelen escortmamak escortotele gelen escortmaltepe escortmamak escortkeçiören escortgölbaşı escortgaziosmanpaşa escorteve gelen escortetlik escortetimesgut escorteryaman escortemek escortdikmen escortelvankent escortdemetevler escortçukurambar escortcebeci escortçankaya escortbüyükesat escortbeşevler escortbatıkent escortbalgat escortbahçelievler escortankara türbanlı escortankara rus escortankara escortakyurt escortankara escortaltindağ escortkızılay escortayas escortbala escortbahçelievler escortbalgat escortbatıkent escortbeypazarı escortankara escortZonguldak escortantalya escortardahan escortaydın escortbalıkesir escortartvin escortbartın escortburdur escortbatman escortbingöl escortbitlis escortbilecik escortbolu escortbayburt escortçanakkale escortedirne escortçankırı escortdiyarbakir escortçorum escortdüzce escortelazığ escorterzincan escorterzurum escortgiresun escortantep escortgümüşhane escorthakkari escortkarabük escortığdır escorthatay escortkaraman escortkastamonu escortkırşehir escortkayseri escortkırıkkale escortkırklareli escortkilis escortkıbrıs escortkars escortkocaeli escortkütahya escortmalatya escortmersin escortmanisa escortmardin escortkonya escortmaraş escortmuş escortnevşehir escortrize escortniğde escortosmaniye escortmuğla escortordu escortsakarya escortbodrum escortsinop escortkuşadası escortçeşme escortbornova escortbuca escortsamsun escortkarşıyaka escortsiirt escortalsancak escortgöztepe escortçankaya escortkuşadası escortadana escortkonak escortadıyaman escortbeylikdüzü escortağrı escortbatman escortaydın escortantalya escortbayburt escortafyon escortbartın escortbalıkesir escortartvin escortamasya escortbilecik escortçorum escortbursa escortçankırı escortdenizli escortçanakkale escortburdur escortbingöl escortbolu escortedirne escorthatay escorterzurum escortgiresun escortdiyarbakır escortelazığ escortdüzce escorterzincan escorteskişehir escortgümüşhane escortısparta escortkarabük escortkaraman escortmaraş escortkars escortkayseri escortkastamonu escortkırklareli escortkırşehir escortkocaeli escortkırıkkale escortkonya escortkütahya escortmuğla escortmalatya escortmardin escortnevşehir escortmersin escortmuş escortmanisa escortniğde escortrize escortsakarya escortordu escortsivas escortosmaniye escorturfa escortsinop escortsamsun escortvan escortuşak escorttrabzon escorttekirdağ escorttokat escortsivas escortşırnak escorttekirdağ escorttunceli escorttrabzon escortyalova escortyozgat escortzonguldak escortkıbrıs escorttokat escortkıbrıs escortyalova escortyozgat escorttunceli escortuşak escortvan escortzonguldak escortataşehir escortkadıköy escortbostancı escortümraniye escortkartal escortmaltepe escortkurtköy escortpendik escorttuzla escortgöztepe escortkadıköy escortümraniye escortanadolu yakası escortşerifali escortbostancı escortgöztepe escortçekmeköy escortbostanci escortüsküdar escortümraniye escortacıbadem escortkadıköy escortsuadiye escortbostancı escorterenköy escortsuadiye escortgöztepe escortiçerenköy escortataşehir escortkozyatağı escortküçükyalı escortavrupa yakası escortanadolu yakası escortataşehir escortşerifali escortgöztepe escortataşehir escortbostancı escortümraniye escortkadıköy escortümraniye escortanadolu yakası escortanadolu yakası escortataşehir escortcevizli escortkadıköy escortkartal escortbostancı escortmaltepe escortkadıköy escortatalar escortanadolu yakası escortataşehir escortümraniye escortmaltepe escortanadolu yakası escortümraniye escortpendik escortmutlukent escortbostancı escortkartal escortpendik escortaydınlı escortgebze escortkurtköy escorttuzla escortyakacık escortkartal escortmaltepe escortkurtköy escortpendik escortkurtköy escortanadolu yakası escortataşehir escortkadıköy escortkadıköy escortanadolu yakası escortbostancı escortTrabzon escorttürbanlı escortbetboosafirbetgrandbettingsekabetgrandbettingyouwinvdcasinobets101xbet1xbettempobetrotabettempobetsekabettempobetelexbetcratosslottempobetpaykwikastropaysafirbetrestbetasyabahisjojobetbetistbaymavimarsbahistempobetsultanbetsafirbetjojobetgrandbettingsekabetgranbettingperabettempobettipobettempobetzeytinburnu escortkadıköy escortharamidere escortsincan escortyenibosna escortüsküdar escorttopkapı escortşirinevler escortşişli escortpendik escortsilivri escorttaksim escortortaköy escortsuadiye escortyeşilköy escortümraniye escortnişantaşı escortmaslak escortmecidiyeköy escortfatih escortfındıkzade escortcihangir escortikitelli escortkurtköy escortgöztepe escortküçükçekmece escortetiler escortküçükyalı escorthalkalı escortmahmutbey escortkağıthane escortkartal escortesenyurt escortflorya escortcevizli escortbüyükçekmece escorterenköy escortcennet mahallesi escortçağlayan escortçapa escortbostancı escortmaltepe escortmerter escort